Det var en stor dag, da Peter Leth genfandt Enkelt Månerude på Saltbækvigs arealer. Det kræver virkelig sin specialist at finde denne lille bitte bregne på de store arealer. Men den er der.
Enkelt Månerude er en meget lille bregne, kun 2-10 cm høj. Den er grøngullig og består af et blad opdelt i en fliget del og en del, der bærer sporehuse, hvorfra de nye planter dannes.
Levevis
Enkelt månerude vokser især på strandenge og overdrev, hvor jordbunden er sandet, og hvor det lavt voksende plantesamfund oftest er holdt lysåben og artsrig som følge af græsning. Enkelt månerude formerer sig ved sporer og for at sikre at sporerne kan spire, er det nødvendigt, at der er blotlagt jordbund på voksestederne.
Enkelt månerude er på EF-Habitatdirektivets Bilag II. Det betyder at den kræver så streng beskyttelse, at Danmark skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn til arten og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.
Og Saltbækvig arbejder hårdt på at sikre Enkelt månerudes eksistens ved at passe og pleje arealer sammen med vores dejlige kreaturer.