Storme de sidste 10 år.

Storme i nyere tid.

 

I efteråret 2006 udkæmpes der en kamp om at holde vandet ude ved Store Brud. Diget holder og repareres efterfølgende Dette medføre at Saltbækvig Digelag beslutter at der skal etableres 3 høfder i vandet ud for Store Brud for skabe mere forstrand og bryde bølgerne.

I 2008 bliver de planlagte 3 høfder etableret.

Sidst i november 2010 bliver området ved Store Brud igen ramt af storm. Her viser de 3 høfder deres berettigelse og holder havet standen. Dog kan det ses at havets påvirkning af kysten har flyttet sig og nu går det ud over kysten ud mod fuglefjeldet.

Saltbækvig Digelag beslutter derfor at etablere yderligere 3 høfder. Disse 3 høfder etableres i august 2013.

December 2013

Inspektør Flemming Buttenschøns beretning om stormen og dens forløb.

Torsdag middag.

Stormen begynder.

Torsdag aften

I forbindelse med stormen tiltager, stiger vandstanden og vandet vasker op langs diget ved skohuset, der pålægges sten fra beredskabsbunken til forstærkning ved hjælp af rendegraver og lygter fra Land Rover.

Beredskabet i Kalundborg varsels om at der kan opstå problemer på digerne mellem Vrøj øerne.

Natten mellem torsdag og fredag.

Stormen kulminere men vandstanden er faldende, der er umiddelbart ingen risiko på nogen af digerne, sluseporte er lukket.

Digerne tilses kl. 24. 2.30. 04.30 udviklingen er tiltagende positiv

Fredag morgen.

Lokal entreprenør varsles kl 0600.

Fredag morgen stiger vandet hurtigt og begynder at slå over de sten der er udlagt på digets yderside for at modstå bølgerne, derved undermineres stenene og glider ud i havet, problemet er fra hvor 2006 reparationen slutter og mod øst til skohuset (Store Brud), selve digekronen er også lavere på den strækning.

Entreprenør tilkaldes og der indsættes en gummiged til pålægning af sten fra beredskabs bunken, samt der aftales at der tilkøres en gravemaskine til pålægning af sten.

Fredag formiddag

Vinden og vandet fortsætter med at udfordre diget ved skohuset (Store Brud), det aftales nu at iværksætte tilkørsel af sten, pålægning af stålplader på Alleshave broen

Der udstedes dispensation via. Beredskabschef for at spare transporttid Kalundborg til overlæs på lastbilerne og fravige vægtbegrænsnings skiltning. Derved er det muligt at anvende korteste vejrute mellem grusgrav og Saltbækvig uden hensyn til skiltning.  

 

Der tilgår melding fra Saltbækvigs skovarbejder om at det ser voldsomt ud ved Alleshave diget. Digelagets formand er nu kommet til vigen.

 

Sammen med formand og entreprenør inspiceres Alleshave dige. Det står klart at det bliver voldsomt udfordret af bølgerne der slår mod den øverste 1/3 af diget.

 

Det besluttes at iværksætte forbyggende en indsats på Alleshave diget, transport af sten bliver omfordelt så lastbiler til Alleshave køre over Folmers bro og bakker ind på diget hvor en stor grave maskine lægger sten op på diget og en mindre gravemaskine på digekronen lægger sten ud på ydersiden af diget til forstærkning.

Digelagets formand forbliver på Alleshave diget for at overvåge arbejdet der, Entreprenørens medarbejder er kørsels lede ved Folmers bro og styre ud og indkørsel så forsinkelser undgås.

Transport til diget ved skohuset (Store Brud) ledes over Saltbæk og over lille Vrøj.

Fredag eftermiddag

Vandet stiger fortsat og slår over stenrallet langs kystlinjen og begynder at fylde op langs Vrøjdæmningen fra Saltbæk parkeringsplads og ud mod Lille Vrøj.

Arbejdet køre på fuld kapacitet, maskinfører af gravemaskinen ved skohusets dige er forsigtig optimist og kan følge med i nedbrydningen med pålægning af sten, diget er på den kritiske del reduceret med en 1/3 af den oprindelige brede.

Arbejdet er på Alleshave i fuld gang.

Vandet langs Vrøjdæmningen stiger og vejen lige inden lille Vrøj er oversvømmet og afmærkning langs vejen til lastbilerne opsættes.

Vejen mellem øerne viser tegn på nedbrydelse, vandet fra ydersiden af diget presses ud gennem dige foden og op gennem vejen, med rendegraver laves aflednings kanaler for at få vandet væk fra vejen, vandet i pumpekanalen på Vrøj går over og begynder at oversvømme gårdspladsen, med rendegraveren pålægges jord til opdæmning langs kanalen og der skrabes en aflednings rende så vandet løber i vigen i stedet.

Fredag Aften

Vandet stiger fortsat og vinden fortsætter uformindsket eller tiltager.

Vejen over Saltbæk via LilleVrøj til skohuset må opgive, vandet står ½meter højt på vejen ved Lille Vrøj.

Bølgerne skyller store sten op på vejen mellem slusen vestrelandkanal og Mule huset, vejen ud for Mule huset undermineres af bølgerne der slår mod vejen.

Arbejdet på Alleshave må standses for at give plads for lastvognene der dirigeres over Folmers bro og via Store Vrøj til diget ved skohuset.

Baglandsdigerne på lille Vrøj og store Vrøj er nu fyldt op til kanten men virker efter hensigten.

Arbejdet på ved Skohus diget fortsætter uformindsket og lyset fra en lastvogns kolonne over Store Vrøj lyser op over vigen, 7 lastvogne er nu i gang med at køre sten.

Der sørges for forplejning til mandskabet, Fodermesteren overvåge yderområderne så der ikke kommer overraskelser af den vej. 

Fredag.

Sen aften

Vandstanden og vinden fortsætter med uformindsket styrke, og bølger slår op på digekronen på alle diger.

Reparationen fra 2006 stormen holder forbilledligt.

Vejen over Store Vrøj må give op over for den tunge trafik. Chaurfførerne har kæmpet sig igennem de dybe spor som er lavet i sandvejen over Store Vrøj. Efter et kort evaluerings møde besluttes det at stoppe arbejdet.

Prognosen lover aftagende vandstand og efter besigtigelse vurderes det at diger vil kunne holde til vandstanden aftager og stabilisere situationen, de sidste læs sten lægges i beredskab hvis vurderingen ikke holder og plan B skal iværksættes.

Plan B er at indsætte Dumpere til stenkørsel hvilket vil ødelægge vejene fuldstændigt men holder vurderingen, er det alternativet.

Vejen over Vrøjdæmningen er nu helt ufremkommelig, og 4x4 kørsel går over plørehuls vejen, der er så stor overskylning på opkørslen ved Søren Jensen vejen at man mister orienteringen, der skal derfor afmærkes ved fremtidige storme.    

 

Nat mellem fredag og lørdag

Vinden tiltager og giver de største bølger vi har set til nu, på baglandsdigerne kan vi se at vandstanden er begyndt at aftage, på kystdigerne kan vi ikke se forskel de er fortsat under pres.

Diget ved skohuset og Alleshave overvåges skiftevis.

Endelig kan vi kl. 0100 konstatere en ændring til det bedre og en længe ventet positiv melding til direktøren for Saltbækvig kan afsendes, to følgende kontroller af digerne bekræfter den positive udvikling.

lørdag

Skader opgøres, aftaler om besigtigelse af diger laves med digelags formand og entreprenør.

Veje repareres så transport igen er mulig.

Søndag

Akutte reparationer aftales, med Dige lags formand og entreprenør

Alleshave slusen er totalt lukket og Østreland kanal er ved at gå over kanalvolden så dette iværksættes med det samme.

 

Efterfølgende er Vrøjdæmningen fra Saltbæk parkering og til Lille Vrøj blevet lavet, stenstæning ved Mulesøen udbedret.

Vejen fra Lille Vrøj til Store Vrøj er lavet og Diget ved Store Brud er blevet repareret.

Den værste 1/3 af alleshave diget er repareret. Dette arbejde sluttede i august 2014.

Kilde:

Overlevering fra Inspektør Ole L. Petersen og Hanne Burmeister.

Overlevering fra Inspektør Flemming Buttenschøn

Personlige oplevelser.